Home Over Foibos Waarom Metingen Nieuws Referenties Contact Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

Foibos


 1. Algemeen
  1. Altijd als deze Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.
  2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
   1. product: zaken, alsmede onderhoud, advies, engineering, verhuur, reparatie en inspectie.
   2. de opdrachtnemer: wij, ons, cq. een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
   3. de opdrachtgever degene, tot wie de voorgenoemde aanbieding is gericht;
   4. dienst: de aanneming van werk.
  1. Aanbieding
   1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend
   2. Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren
   3. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging
   4. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen, e.d. blijven - ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht - te allen tijde zijn eigendom en moeten op eerste verzoek aan hem terug gegeven.De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.
   5. Indien wij op verzoek van de opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betalingen te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
   6. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever voorkomende afwijkingen van opdrachtnemers offerte.
  1. Overeenkomst
   1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
   2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
   3. Wij zijn bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Zo mogelijk overleggen wij hieromtrent met de wederpartij.
  1. Prijs
   1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen;
    1. gebaseerd op de tijdens de aanbieding- respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten
    2. Voor orders met een factuurwaarde lager dan € 5000,-- excl. BTW zal vracht- en behandelingskosten in rekening worden gebracht. Orders boven een factuurwaarde van € 5000,-- netto worden franco Nederland geleverd, niet gelost van vervoermiddel. Dit is ook van toepassing op eventuele deelleveringen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de vrachtkosten in geen enkele verhouding tot de waarde van de goederen staan (wij denken aan zeer volumineuze of zeer breekbare goederen, die een bijzondere verpakking vergen) zullen wij de werkelijke vracht- en behandelingskosten doorberekenen.
    3. exclusief BTW en andere heffingen of rechten.
    4. voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af fabriek.
   2. Indien na datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren een verhoging waaronder met betrekking tot door de opdrachtnemer in het buitenland bestelde materialen en onderdelen begrepen een verandering in de waarde tegenover de gulden en/of euro van de betrokken buitenlandse valuta, ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge te voorziene omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
   3. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en afzonderlijk in rekening te brengen verpakking. Uitsluiten indien dat is overeengekomen, wordt afzonderlijk berekende verpakking teruggenomen onder creditering van de opdrachtgever van het daarvoor in rekening gebrachte bedrag, mits deze verpakking franco en in goede staat binnen 30 dagen na factuurdatum door de opdrachtnemer wordt terugontvangen. Andere verpakking wordt nimmer teruggenomen.
   4. Opgegeven prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, steeds exclusief montage-, beproevings- en inbedrijfstellingskosten.
   5. Meerwerk De toepasselijkheid van artikel 7a:1646 van het Burgelijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wij zijn derhalve bevoegd door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen.
  1. Levering en leveringstermijn
   1. Tenzij anders is overeengekomen reizen producten voor risico van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen tijdige instructies geeft omtrent de wijze van verzending, is de opdrachtnemer vrij in de keuze van vervoer. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij betreffende verpakking en/of transport, waaronder mede verstaan wordt verplaatsing binnen het bedrijfsterrein van de wederpartij wordt slecht uitgevoerd indien de wederpartij de kosten hiervan vergoedt. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de aanschaffingsprijs of voortbrengingskosten van de producten. Wij zijn gerechtigd een assurantietoeslag in rekening te brengen.
   2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren en deze deelleveringen te factureren.
   3. De leveringstermijn gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen
    1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst
    2. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.;
    3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
   4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd echter niet eerder ingaan dan na de ontvangst van de eerste termijn.
   5. De opgegeven leveringstermijn geldt steeds als bij benadering doch de opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk beijveren deze in acht te nemen.
   6. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van de opdrachtnemer of derden is overeengekomen voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis gesteld is en onverminderd gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.
   7. Overschrijding van de leveringstermijn - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens de opdrachtnemer aangegane verplichting noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
   8. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor de overschrijding daarvan. Bij overschrijding zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook en heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.
   9. Indien de goederen niet binnen 6 dagen na het tijdstip van levering worden afgenomen of in geval de overeengekomen leveringstermijn op afroep door de wederpartij niet in acht is genomen, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl deze dan volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.
   10. Goederen, welke bij ons ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven, berusten onder ons voor risico van de wederpartij; deze goederen worden door ons tegen geen enkel risico verzekerd.
  1. Aanvaarding, keuring en reclames
   1. Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na levering c.q. oplevering van product of goederen schriftelijk bij ons heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien de wederpartij reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat wij de klachten hebben kunnen onderzoeken. Reclames ten aanzien van facturen kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op een dag na datum van dagtekening van de betreffende factuur. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest de opdrachtgever elke aanspraak terzake van die gebreken.
   2. Indien overeengekomen is dat de wederpartij de goederen aan de fabriek respectievelijk aan ons bedrijf zal keuren of laten keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 werkdagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de goederen geacht definitief door de wederpartij te zijn aanvaard. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van keuring, van het certificaat en van de certificering voor rekening van de opdrachtgever.
   3. Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddellijk te geschieden tijdens de beproeving of keuring in de betreffende fabriek van de toeleverancier of in ons bedrijf danwel, indien geen beproeving of keuring plaatsvindt, binnen de in art VI.1 genoemde termijn.
   4. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten (manco's) of beschadigingen te controleren, of deze controle uit te voeren na onze mededeling, dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. De wederpartij dient de bij de aflevering geconstateerde tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering aan ons te melden, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
   5. In geval van opdracht tot levering van goederen met montage door ons ter plaatse, geldt dat de overdracht van de goederen plaatsvindt na schriftelijke goedkeuring door de wederpartij. Na goedkeuring worden de goederen opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
   6. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.
  1. Toleranties met betrekking tot product en hoeveelheid
   1. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De wederpartij kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.
   2. Bij bepaalde producten uit ons leveringsprogramma behouden wij ons het recht voor binnen redelijke grenzen meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.
  1. Montage en montagetermijn.
   1. In de montage zijn begrepen, indien is overeengekomen, als behorende tot de opdracht:
    1. Het monteren en in bedrijfstellen van de mondeling of schriftelijk overeengekomen materialen
    2. het, op door de opdrachtnemer te bepalen dagen geven van het te zijner beoordeling nodige onderricht in het bedienen van de installatie aan de opdrachtgever.
   2. In de montage zijn, tenzij anders vermeld, niet begrepen als niet behorende tot de opdracht:
    1. het plaatsen van en/of het aansluiten van apparatuur van de opdrachtgever van de te leveren installatie;
    2. het leveren en monteren van elektrische leidingen;
    3. het graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoors-, schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden;
    4. het schilderen of het op andere wijze uitwendig voorzien van een beschermde laag van de installatie;
    5. het verrichten van reiningswerkzaamheden in verband met de verrichte werkzaamheden of voortvloeisel daarvan.
   3. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat;
    1. werkzaamheden, welke niet tot de opdracht behoren, naar behoren en tijdig zijn verricht, zodanig dat de geleverde materialen en de montage geen schade onderscheidelijk vertraging ondervinden;
    2. de opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien de opdrachtnemer het noodzakelijk acht, het tijdstip van het begin en/of einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en hij dat tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
    3. de naar het oordeel van de opdrachtnemer nodig geachte hulpwerklieden, hulpwerktuigen (zoals steigers, takels, hefkranen, ladders), het normale handgereedschap is hiervan uitgezonderd, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan de opdrachtgever verstrekt de nodige hulpwerktuigen met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen;
    4. de geleverde materialen in een droge en veilige ruimte of bij de plaats van opstelling worden opgeslagen.
   4. In de prijs voor de montage zijn niet begrepen reis- en verblijfskosten - deze zullen daarom afzonderlijk in rekening worden gebracht -, waarbij de opdrachtgever desgevraagd zorg draagt voor een goed en passend kosthuis.
   5. Het bepaalde in artikel IV, lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de montageopdracht.
   6. Voor het werken buiten normale werkuren op verzoek van de opdrachtgever wordt een opslag, overeenkomstig de in de onderneming van de opdrachtnemer geldende tarieven, in rekening gebracht.
   7. Bij tijdverlies, veroorzaakt door het niet voldoen aan een of meer der in het 2e en 3e lid van dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
   8. Kosten, die ontstaan, doordat aan een of meerdere in het 2e en 3e lid van dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
   9. De montagetermijn gaat in op het tijdstip dat door partijen is overeengekomen. Het bepaalde in artikel V lid 3 sub b en c, lid 4,5 en 7 is van overeenkomstige toepassing op montagetermijn.
   10. De montage geldt als uitgevoerd wanneer de betrokken installatie, overeenkomstig de opdracht bedrijfsvaardig ter plaatse is gemonteerd.
  1. Intellectuele eigendomsrechten
   1. In geval van fabricage van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, door ons van onze wederpartij ontvangen, of via hem van derden, neemt onze wederpartij de volledige garantie op zich dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooi, merken, gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze wederpartij ons tegen alle eventueel jegens ons geldend te maken aanspraken.
   2. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als zodanig juist bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken een vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze aanspraken op eventuele verdere schadevergoedingen jegens onze wederpartij zonder dat wij zelf tot enige schadevergoeding jegens hem gehouden zijn.
   3. Wij zijn verplicht de wederpartij terstond in kennis te stellen van de bij ons binnengekomen bezwaren zijdens, derden tegen de vervaardiging en/of levering van het betreffende artikel.
  1. Garantie
   1. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten en/of verrichte werkzaamheden, met dien verstande, dat deze garantie slecht geldt indien de geleverde apparatuur wordt aangesloten op een machine, installatie en/of apparaat, dat voldoet aan door opdrachtnemer te stellen normen.
   2. Deze garantie wordt gegegeven voor de tijd van 3 maanden, met dien verstande dat, indien de producten dag en nacht in bedrijf zijn, de garantie wordt gegegeven voor de tijd van 1 maand. Bij levering zonder montage gaat de garantieduur in op de dag van ingebruikneming doch uiterlijk 30 dagen nadat de producten zijn verzonden. Bij levering met montage gaat deze duur in op de dag van bedrijfsvaardige opstelling overeenkomstig artikel VIII, lid 9. Garantie van de door ons elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant deze verstrekt.
   3. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn onstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal fabricage of uitvoering.
   4. De opdrachtnemer is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugdelijke te zijner beoordeling te vervangen of te herstellen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos en franco toezenden van een nieuw exemplaar.
   5. Niet tegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde product gehandhaafd.
   6. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.
   7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van de opdrachtnemer.
   8. Het beweerdelijk niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
   9. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voorvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.
   10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtnemer alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
   11. Alle garantie - aanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten danwel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt en onderhoud volgens de bijgeleverde voorschriften of op ander wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor ander doeleinden gebruikt dan de daaraan gegegeven oorspronkelijke bestemming.
   12. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen dienen franco aan ons adres toegezonden te worden. Indien wij buiten ons eigen bedrijf garantiewerk dienen te verrichten zijn wij gerechtigd de reis- en verblijfkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, evenals eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur.
   13. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen ons bedrijf en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend in geval er een afzonderlijk servicecontract is afgesloten kunnen garantiewerkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden. Indien blijkt dat ter garantie of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij. Ook tijdens de garantieperiode.
   14. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch in geval van uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de producten door de opdrachtgever en in geval van niet uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de garantieduur, bij overschrijding van welke termijnen alle aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de desbetreffende gebreken vervalt.
  1. Aansprakelijkheid
   1. Behoudens bepalingen van dwingend recht zijn wij niet gehouden enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. De wederpartij is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij als gevolg van deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk zijn. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons product indien:
    1. wij het product niet in het verkeer hebben gebracht.
    2. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan.
    3. ons product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons bedrijf.
    4. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften.
    5. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.
    6. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.
   2. Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beperkt door de maximale hoogte van onze product bedrijfsschade- en transportverzekeringen. Behoudens het elders is artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto faktuurwaarde van het geleverde. Een schriftelijke afwijzing door de betreffende assuradeur van de geclaimde schade vormt volledig bewijs.
   3. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeuren wordt aangemerkt als enige algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.
   4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht onstaan door schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van, door of namens de wederpartij verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, e.d. in de meest ruime zijn. Indien wij in de met de opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst danwel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technisch, veiligheids-, kwaliteits, en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.
   5. Indien wij bij montage en/of bedrijfsgereed maken behulpzaam zijn, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt dat voor rekening en risico van de wederpartij.
   6. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht de schadeoorzaak, behoudens voldoening aan de garantieverplichting.
   7. Terzake van verstrekte adviezen zijn wij slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdrachten voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ons bedrijf van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor deze werkzaamheden in het kader van de opdracht hebben ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
   8. Indien wij de goederen elders dienen in te kopen zullen de eventuele op die transactie toepasselijke (contract) bepalingen ook gelden jegens de wederpartij, indien en voorzover wij ons hierop kunnen beroepen.
   9. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van ons zelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
   10. De resultaten van toepassing en gebruik van de door ons bedrijf verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons bedrijf naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd kan ons bedrijf daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
  1. Betaling
   1. Betaling van de koopprijs dient (zulks ter keuze van de wederpartij) ofwel netto contant bij aflevering ofwel zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
   2. Bij nalatigheid in de betaling wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten. Wij zijn dan gerechtigd de wederpartij zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2% (telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente), evenals de incassokosten berekend naar het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in rekening te brengen.
   3. Indien een voorzover de wederpartij interest, door ons gemaakte invorderingskosten en/ of administratiekosten is verschuldigd, strekt iedere betaling van de wederpartij primair ter voldoening van deze kosten en wordt vervolgens de betaling in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
   4. In gevallen dat de wederpartij:
    1. in staat van faillissement verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance indient, danwel beslag op het gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,
    2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
    3. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt.
    4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
    5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen, terstond zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interest.
   5. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens, (verder) ter presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde producten. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.
  1. Meldingsplicht
   1. Indien de wederpartij op grond van de wet verplicht is om, nadat gebleken is dat hij niet tot betaling in staat is, daarvan onverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de wederpartij verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig schriftelijk aan ons doen.
  1. Risico- en eigendomsovergang
   1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel V lid 6, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
   2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel V lid 6 gestelde, gaat de eigendom van het product in eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd voor dat tijdstip deze goederen aan derden tot zekerheid te doen strekken doch is wel bevoegd deze goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken. De wederpartij is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan.
   3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product, waar het zich ook bevindt. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage
  1. Retentierecht
   1. Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder ons bevinden, ongeacht de oorzaak, hebben wij het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
   2. Wij zijn gehouden deze goederen volgens goed koopmans gebruikt te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten onze schuld. Het risico der goederen blijft aldus bij de wederpartij.
  1. Opschorting en ontbinding
   1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat, voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf of een belangrijk deel van de vorderingen van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestellingen zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk deze overeenkomsten ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten.
   2. In deze gevallen wordt de overeenkomen prijs ineens opeisbaar, onder aftrek van de al voldane termijnen en van de nog niet door de opdrachtnemer gemaakte kosten. In geval van opschorting is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen of gefabriceerde producten voor rekening van opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen producten tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze producten voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
   3. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag, of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan, - ook al was deze ten tijde van de overeenkomst te voorzien - waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de opdrachtgever niet kan worden gevergd, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding of boete gehouden zal zijn. Aan het einde van deze termijn is de opdrachtgever verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
   4. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor de wederpartij geen grond voor het vragen van schadevergoeding of annulering der opdracht vormen.
   5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
  1. Toepasselijk recht geschillen
   1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
   2. Over alle geschillen met de opdrachtnemer zal bij uitsluiting de bevoegde rechter van de vestingplaats van de opdrachtnemer bevoegd zijn te oordelen, tenzij de opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil ter beslechting aan de wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.
   3. Bij een geschil zijn de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegen bewijs.
   4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  Groningen 8- November 2008